REKLAMACE

Rekmalované zboží prosíme zaslat na naši adresu. Do balíčku s reklamovaným zbožím vložte: doklad o koupi, záruční list (pokud se na produkt poskytuje záruka) a vyplněný reklamační formulář, který najdete ZDE.

Zásilku odešlete na adresu:

ORIENS Bijou Sp. z o.o. ( REKLAMACE TOUS )
ul. Gen. Sowińskiego 4
40-018 Katowice

POLSKO

Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů od obdržení zásilky.

 

POZOR !

 

Veškeré zboží které bylo objednané před 03.09.19 je možné reklamovat v jakékoli kamenné prodejně na území České Republiky, nebo může být zasláno na adresu:

Butik Tous

REKLAMACE

Na Příkopě 850

11000 Praha 1

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.ORIENS Bijou Sp. z o.o. odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při jeho převzetí ve shodě s kupní smlouvou, tj. je bez vad.

2. Vyskytne-li se u zakoupené věci vada, je kupující oprávněn tuto vadu reklamovat. Reklamace může být uplatněna pouze ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak právo na uplatnění reklamace zaniká.

3. Společnost ORIENS Bijou Sp. z o.o. odpovídá za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu k ní připojeném nebo v reklamě vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo na poškození,

k němuž došlo v důsledku nesprávného používání věci nebo jiného nesprávného zásahu. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

prodejního dokladu, jinak reklamace nemůže být přijata. Z tohoto důvodu doporučujeme doklad o zakoupení zboží vždy pečlivě uschovat.

5. Je-li věc v rozporu s kupní smlouvou (tj. vyskytne-li se vada) již při převzetí, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit (tj. vrátit zakoupené zboží, přičemž mu bude vrácena kupní cena). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Projeví-li se vada během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Odpovědnost společnosti ORIENS Bijou Sp. z o.o za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady věci vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí (viz odst. 6 reklamačního řádu). Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel pokud by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

8. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové bezvadné věci, opravu, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Volbu způsobu vyřízení reklamace určí kupující při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

9. Vedoucí prodejny nebo jiný pracovník pověřený vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Přijatá reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že nedojde k odstranění vady ve lhůtě 30 dnů, má kupující i v případě nepodstatného porušení smlouvy stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

10. O výši případně poskytnuté slevy z kupní ceny rozhoduje prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena věci, zejména se zřetelem na rozsah vady a možnostem, za nichž lze věc i s vadou užívat.

11. V případě výměny vadné věci začne běžet nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, a to od okamžiku převzetí nové věci.

12. Prodávající vydá kupujícímu doklad o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o

době trvání opravy.

13. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.