ORIENS KLENOTY - POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

 

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Oriens Klenoty s.r.o., IČ 049 86 415, se sídlem Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, Praha 4, PSČ 147 00 ( dále též „Oriens klenoty“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti, vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům Oriens  Klenoty, jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tato Politika ochrany soukromí je účinná od 25.5.2018 a je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti Oriens klenoty jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Oriens klenoty s.r.o., IČ 049 86 415, se sídlem Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, Prah 4, PSČ 147 00.

 

PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 1. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností z kupní smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR.

 2. na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článekm  6 odst. 1 písm. a) GDPR

 3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Oriens klenoty, a to tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody  – to se týká provozování kamerového systému v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR a dále údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.touscesko.cz, které zpracováváme za účelem sběru  informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro vás, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.touscesko.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.touscesko.cz a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat

 

KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je společnost Oriens klenoty.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, poskytujícím společnosti Oriens klenoty IT služby, společnostem tvořícím skupinu Oriens či poskytovateli marketingové platformy REDLINK, prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení. Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k Vám,  jako našim váženým zákazníkům
jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám
titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby
titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu ke kamerovému systému:
Obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a chování / jednání monitorovaných osob.

DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACIM?

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude společnost Oriens klenoty zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nejdéle však 4 roky od ukončení smluvního vztahu.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE  ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům

  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

 • Právo na opravu Vašich osobních údajů

  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

  • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve společnosti Oriens klenoty předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.touscesko.cz  zpracovává Oriens klenoty osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračních formulářů, kde se registrujete, abyste mohli získávat informace o novinkách, sledovat své objednávky a přidávat vybrané produkty do wishlistu. Pokud navštívíte internetové stránky  www.touscesko.cz a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy  malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při surfování mezi jednotlivými stránkami (podstránkami) www.touscesko.cz a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být  odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.

Cookies jsou nezbytné pro řádné fungování internetové stránky www.touscesko.cz  Pokud budou cookies zablokovány, internetová stránka www.touscesko.cz nemusí fungovat správně.

Dále za účelem sledování návštěvnosti www.touscesko.cz  , vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává Oriens klenoty v drtivé většině případů přímo od Vás, jako od zákazníků při nákupu v provozovnách Oriens Klenoty nebo na  eshopu Oriens Klenoty.

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Naše databáze jsou zabezpečený proti přístupu třetích osob a přihlašovací údaje jsou šifrovány silným algoritmem. Naši zaměstnanci nemají možnost nahlédnout do Vašich přihlašovacích údajů.

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Oriens klenoty nebo emailem na kontakt pro oblast  zpracování osobních údajů gdpr@oriens-klenoty.cz

 

 

 

TOUS - OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Úvod 

Právo na soukromí a především právo na ochranu osobních údajů je jedním ze základních principů společnosti Joyería TOUS, S.A., která je součástí skupiny TOUS Group (dále jen „TOUS“), s registrovaným sídlem na adrese Carretera de Vic - El Guix Km 3 · 08243 Manresa, Barcelona. Tyto principy jsou zahrnuty v etickém kodexu, který je k dispozici na podnikové webové stránce.

Účelem těchto obecných zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) je vysvětlit způsob, jakým bude společnost TOUS zpracovávat jakékoli osobní údaje, které mohou být shromažďovány prostřednictvím různých formulářů na webových stránkách společnosti TOUS. Vaše osobní údaje budou zpracovány v maximální anonymitě a pouze pro účely, pro které jste poskytli souhlas, jak je vysvětleno níže a podrobněji také v jednotlivých konkrétních zásadách ochrany osobních údajů pro jednotlivé formuláře.


2. Rozsah uplatnění zásad

Tyto zásady platí pouze pro tuto webovou stránku a nikoli pro stránky vlastněné třetími stranami. Společnost TOUS může poskytovat odkazy z této webové stránky, které jsou považovány za zajímavé pro její návštěvníky. Společnost TOUS se snaží zajistit, aby tyto webové stránky splňovaly ty nejvyšší standardy.

Kvůli povaze internetu však společnost TOUS nemůže zaručit úrovně soukromí těchto webových stránek ani nemůže nést odpovědnost za obsah webových stránek jiných než stránek provozovaných společností TOUS. Tyto zásady by neměly být uplatňovány na jakoukoli webovou stránku, se kterou je společnost TOUS propojena a která nepatří do Skupiny.

 
3. Závazek zachování soukromí
 

Společnost TOUS se zavazuje dodržovat předpisy a především pak Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie a nařízení související s ochranou osobních údajů platných v kterékoli době, protože se jedná o prioritu Skupiny.

V důsledku toho a kvůli tomu, že soukromí je základem konfigurace veškerého zpracování, se společnost TOUS rozhodla zavést následující principy:

 • Transparentnost v našem zpracování je jednou z priorit společnosti TOUS, takže kdykoli je nezbytné shromáždit osobní údaje, budeme vás náležitě informovat prostřednictvím příslušných zásad ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně účelů takového zpracování.

 • Zpracování takových osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro poskytování jakýchkoli služeb, které požadujete.

 • Dostupnost a proaktivnost, kdykoli je to možné, pro účely zajištění jednoduchých opatření, která vám umožňují spravovat vaše osobní údaje.

 • Nepředávání vašich osobních údajů třetím stranám, s výjimkou dodavatelů, kteří poskytují služby společnosti TOUS, nebo s výjimkou případů, o kterých vás společnost TOUS dříve informovala a se kterými získala váš souhlas.

 • Důvěrnost osobních údajů shromážděných a zpracovaných společností TOUS, což zaručuje přijetí přiměřených bezpečnostních opatření pro jejich ochranu.

 
4. Účely zpracování

Společnost TOUS shromažďuje vaše osobní údaje za účelem vyřizování vašich požadavků a nabízení služeb a produktů, které by vás mohly zajímat. Konkrétně společnost TOUS zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 

 1. Řešení vašich dotazů, otázek a požadavků podaných prostřednictvím zákaznické služby nebo komunikačních kanálů uvedených na jednotlivých webových stránkách a spojení se s vámi, abyste na ně reagovali.

 2. Vylepšování webové stránky společnosti TOUS a také jejich služeb a produktu za účelem nabízení lepších služeb a obsahu.

 3. Nabízení přístupu do omezených oddílů na webové stránce společnosti TOUS (registrace může vyžadovat přijetí konkrétních zásad ochrany osobních údajů).

 4. Správa vaší registrace na webové stránce společnosti TOUS.

 5. Umožnění nákupu prostřednictvím webové stránky společnosti TOUS.

 6. Odesílání oznámení o transakcích souvisejících s vaším nákupem.

 7. Provádění studií pro statistické účely.

 8. Aktualizace vašich údajů.

 9. Zpracování požadavků na rezervace.

 10. Správa fakturace a účetních účelů.

 11. Plnění daňových závazků.

 12. Zpracování záruk pro produkty získané od společnosti TOUS.

 13. Dodržování aktuálních právních předpisů.

 14. Správa vašich údajů pro zasílání obchodních sdělení.

 15. Shromažďování, ukládání a zpracování vašeho životopisu a také vašich osobních údajů v něm uvedených s cílem analýzy vašeho profesního profilu a za účelem účasti na výběrových řízeních společnosti TOUS, pokud je to vhodné.

 16. Odesílání oznámení e-mailem a/nebo telefonicky a/nebo jejich zveřejnění v rámci výběrového řízení zaměstnanců společnosti TOUS

 17. Hodnocení vašich schopností vykonávat zaměstnání prostřednictvím provedení konkrétních testů, které budou v řádném termínu oznámeny.

 

5. Oprávnění zpracování vašich osobních údajů

Společnost TOUS bude shromažďovat pouze takové osobní údaje, které chcete zveřejnit dobrovolně, a v souladu s aktuálními nařízeními o ochraně osobních údajů a o informačních službách pro společnost a elektronický obchod. Bude vás informovat o tom, že takové osobní údaje poskytnuté v době registrace nebo jiné údaje poskytnuté společnosti TOUS pro přístup k některým službám na webové stránce budou zahrnuty do záznamů vlastněných touto společností. 

Mezi údaje, které od vás společnost TOUS může vyžadovat, patří následující:  

 • Identifikační údaje. Informace týkající se jednotlivců, které umožňují jejich odlišení od jiných osob ve skupině, například jméno, rukou psaný a elektronický podpis, daňové identifikační číslo, místo a datum narození, národnost, fotografie, věk.

 • Kontaktní údaje. Informace, které umožňují navázání nebo udržování kontaktu s jejich vlastníkem, například poštovní adresa, e-mailová adresa, číslo na pevnou linku, číslo mobilního telefonu.

 • Údaje o fyzických vlastnostech. Informace o jednotlivci týkajících se jeho fyziognomie, anatomie, rysů nebo konkrétních vlastností, například míry nutné pro výrobu produktů.

 • Údaje o majetku nebo financích. Informace týkající se jednotlivce související s jejich majetkem, právy, zástavách nebo závazcích, které lze vyjádřit ekonomicky, například bankovní účty, číslo kreditní karty, číslo sociálního pojištění.

 

Zpracování vašich osobních údajů může být někdy nutné, aby bylo možné dodržet určité zákonné závazky nebo v souvislosti s jakýmkoli smluvním vztahem, který s vámi společnost TOUS může mít.

Ve všech ostatních případech a kdykoli je to vhodné, bude společnost TOUS vyžadovat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 
6. Zasílání obchodních sdělení.

V rámci propagačních aktivit vám může společnost TOUS poskytovat zdroje pro registraci nebo předplatné na novinky nebo obchodní informace týkající se skupiny TOUS Group. Zasílání těchto zdrojů bude vždy podmíněno vaším výslovným souhlasem. 

V případě, že jste s tím souhlasili, vám bude společnost TOUS zasílat informace o jejích produktech, aktivitách a přizpůsobených službách podle vašeho vkusu a preferencí. Kromě toho a v případě, že jste s tím výslovně souhlasili, můžete dostávat informace týkající se soutěží a/nebo losování cen pořádaných společností TOUS a také akcí a firemních aktivit konaných ve vaší blízkosti. 

Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu nebo tlačítka určeného pro tento účel v každém oznámení nebo přímo sdělením vašeho přání odvolat váš souhlas prostřednictvím následujících kanálů:

(i). e-mailem zaslaným na následující adresu: dataprotection@tous.com,

(ii). poštou na adresu Joyería Tous, S.A., Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Spain),

(iii). pomocí webového formuláře na adrese https://www.tous.com/es-es/faqs/es_es_co.

 

7. Automatizovaná rozhodnutí a vytváření profilů 

Společnost TOUS získá váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s možným přijetím automatizovaných rozhodnutí a/nebo vytvářením profilů. 

V rámci poskytování určitých služeb může společnost TOUS zpracovávat vaše osobní údaje automatickými prostředky. To znamená, že určitá rozhodnutí jsou přijímána automaticky, bez lidského zásahu. Například pokud jste zakoupili produkty ve vašem „nákupním košíku“, obdržíte určitá oznámení informující vás o tom, že vaše objednávka opustila prostory společnosti TOUS.

Společnost TOUS může vaše údaje zpracovávat za účelem vytvoření profilů, s cílem předvídat vaše chování na webové stránce. V důsledku toho se vám budou na domovské stránce zobrazovat produkty, které by vás mohly zajímat, na základě vašich preferencí, které jste projevili při procházení stránek nebo pomocí informací získaných prostřednictvím souborů cookie, případně také prostřednictvím věrnostního programu MY TOUS, pokud jste do něj zapojeni.

Příslušné zásady týkající se souborů cookie najdete na následujícím odkazu: https://www.tous.com/es-es/politica-cookies. Podobně můžete společnost TOUS kontaktovat v případě jakýchkoli otázek nebo dotazu týkajících se zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím následující adresy: dataprotection@tous.com

 

8. Doba trvání zpracování a uchovávání údajů  

Společnost TOUS se zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje, dokud budou užitečné a nezbytné pro to, aby vám mohla nabízet kvalitní služby na základě jejich zpracování. Společnost TOUS přijme všechna přiměřená a včasná opatření pro minimalizaci doby zpracování a uchovávání vašich osobních údajů. Kritéria pro určení doby uchovávání vašich osobních údajů jsou následující:

a) Společnost TOUS bude vaše osobní údaje uchovávat:

 • dokud s vámi bude společnost TOUS udržovat vztah (pokud jste udělili souhlas a neodvolali ho);

 • dokud budou vaše osobní údaje nutné v souvislosti s účely uvedenými v obecných zásadách ochrany osobních údajů a dokud pro to budeme mít legitimní zákonný důvod.

b) Jakákoli platná doba omezení (tj. jakákoli doba, během které proti nám můžete určitá osoba vznést právní nárok) 

c) I když požádáte o vymazání vašich osobních údajů, společnost TOUS bude mít právo ukládat a uchovávat je po dobu nutnou k dodržení platných zákonných povinností a také pro jejich zpřístupnění kompetentním úřadům v různých záležitostech, které nastanou. 

Během období uvedeného v bodech b) a c) výše může společnost TOUS omezit zpracování vašich osobních údajů pouze na ukládání nebo správu zabezpečení, s výjimkou míry, do jaké je třeba údaje kontrolovat v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo závazkem v rámci příslušného zákona.

Po období uvedeném v bodech a) až c) společnost TOUS trvale odstraní nebo zničí či anonymizuje vaše osobní údaje.

 

9. Uplatnění práv a nároků u AEPD (Španělská agentura pro ochranu údajů) 

V důsledku zpracování vašich osobních údajů společností TOUS vám aktuální legislativa zajišťuje řadu práv. Společnost TOUS nabízí stručné vysvětlení jednotlivých práv, aby vám usnadnila jejich uplatnění:

 1. Právo na přístup: Budete mít právo vědět, jaké osobní údaje společnost TOUS zpracovává a také pro jaké účely.

 2. Právo na opravu: Vaše údaje budou vždy vaše, a můžete tedy kdykoli žádat jejich opravu, pokud jsou údaje uvedené v záznamech společnosti TOUS chybné.

 3. Právo být zapomenut: Kdykoli můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů ze záznamů společnosti TOUS. Jak bylo však dříve uvedeno, je třeba vzít v úvahu, že za určitých okolností může dodržování aktuální legislativy bráni efektivnímu uplatnění tohoto práva.

 4. Právo na námitku: Proti zpracování vašich údajů v souvislosti s jakýmikoli účely, pro které vaše údaje zpracováváme, můžete vznést námitku, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uplatňovanými v jednotlivých případech.

 5. Právo na omezení zpracování: V následujících případech můžete požádat o omezení zpracování:

  1. když se domníváte, že údaje, které o vás společnost TOUS uchovává, nejsou správné nebo přesné;

  2. když se domníváte, že společnost TOUS nezpracovává vaše údaje legitimně, ale dáváte přednost omezení jejich zpracování před jejich zrušením;

  3. když údaje, které společnost TOUS uchovává, již nejsou nutné pro účely, ke kterým byly shromážděny, ale potřebujete, aby je společnost TOUS uchovávala pro vznesení zákonných nároků;

  4. když se při uplatnění práva na námitku vůči jakémukoli zpracování čeká na odpověď společnosti TOUS.

 1. Právo na přenosnost vašich údajů: Kdykoli je to technicky možné a vhodné, budete mít nárok požádat o předání osobních údajů, které jste poskytli, přímo jinému kontrolorovi údajů. Pokud to není možné, společnost TOUS přímo poskytne údaje danému kontrolorovi údajů, ale pokud předány nebudou, budou vám poskytnuty ve standardním formátu. 

Pokud společnost TOUS zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho výslovného souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat bez jakýchkoli následků, v závislosti na uplatňovaném právu, kromě toho, že vám nebudeme moci poskytovat určité služby. 

Práva lze uplatnit tak, že kontaktujete společnost TOUS prostřednictvím kteréhokoli z následujících způsobů, a poskytnete kopii vašeho DNI nebo odpovídajícího identifikačního dokladu:

(i) e-mailem odeslaným na následující adresu: dataprotection@tous.com,

(ii) poštou na adresu Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Spain). 

Kromě toho pokud se domníváte, že je to nutné, můžete kontaktovat našeho referenta pro ochranu osobních údajů společnosti TOUS prostřednictvím následující e-mailové adresy dpo@tous.com. 

Pokud nechcete uplatnit konkrétní právo, ale máte otázku nebo návrh ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete rovněž využít adresy uvedené pro uplatnění práv.

Pamatujte, že ve všech případech můžete vznést nárok u kompetentního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost TOUS nezpracovává vaše údaje zákonným způsobem nebo že řádně nereagovala na vaše požadavky nebo práva. Ve Španělsku je tímto kompetentním úřadem Španělská agentura pro ochranu údajů (Agencia Española de Protección de Datos).


10. Důvěrnost a bezpečnost zpracování údajů
 

Vaše osobní údaje jsou pro společnost TOUS velmi důležité a společnost se zavazuje je zpracovávat s maximální důvěrnosti a utajením a zavést všechna bezpečnostní opatření, která považuje za vhodná a přiměřená.

V tomto smyslu společnost TOUS potvrzuje a zaručuje, že použila všechny technické prostředky, které má k dispozici, aby nedošlo ke ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži údajů poskytnutých uživateli. Podobně společnost TOUS průběžně kontroluje svá bezpečnostní opatření, aby se ujistila, že budou vždy aktuální.

 
11. Sociální sítě

Sociální sítě jsou součástí každodenního života mnoha uživatelů internetu a pro tyto účely na nich byly vytvořeny různé profily společnosti TOUS.

Všichni uživatelé mají příležitost připojit se ke stránkám nebo skupinám, které společnost TOUS má na různých sociálních sítích. 

Je však třeba vzít v úvahu, že pokud nepožádáme o vaše údaje přímo (například prostřednictvím marketingových akcí, soutěží, promoakcí nebo jakékoli jiné legitimní podoby), budou vaše údaje patřit příslušné sociální síti. Proto se doporučuje, abyste si pečlivě pročetli jejich podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů a nezapomněli nakonfigurovat předvolby týkající se zpracování údajů.


12. Mezinárodní přenosy
 

Obecně platí, že se společnost TOUS snaží uchovávat vaše osobní údaje v Evropské unii (EU) nebo Evropském hospodářském prostoru (EHP). Občas je však nutné, aby je společnost TOUS poskytla jiným společnostem v rámci Skupiny nebo poskytovatelům služeb, kteří působí v jiných zemích, ať už je to nutné pro poskytování požadované služby, nebo nabízení služby v souladu s nejvyššími standardy kvality.

V takových případech společnost TOUS zajišťuje uplatnění všech nezbytných opatření a prvků pro zajištění a ochranu zpracování vašich osobních údajů, jako jsou například: 

 1. Komunikace se zeměmi, které, i když nejsou součástí EU nebo EHP, jsou Evropskou komisí považovány za země s takovými předpisy na ochranu údajů, jež zaručují úroveň zabezpečení podobné těm, které jsou uplatňovány v Evropě.

 2. Existence standardních smluvních ujednání Evropské komise: pro zajištění toho, že společnosti ve třetích zemích, které nejsou součástí EU nebo EHP, dodržují podobnou úroveň ochrany. Společnost TOUS tyto dohody podepíše, pokud neexistuje žádná ekvivalentní alternativa, která zaručuje ochranu vašich osobních údajů.

 3. Definice závazných firemních pravidel schválených společnostmi, které budou zkontrolovány a schváleny kontrolními úřady, s cílem zajistit, že společnost v jakékoli zemi, které poskytujeme údaje, dodržuje přiměřenou úroveň ochrany

 4. V určitých případech společnost, které společnost TOUS poskytuje údaje, může mít certifikáty ochrany, které zaručují správné použití vašich údajů v souladu s aktuální legislativou.

 Informace o těchto zárukách můžete získat na adresách uvedených níže.

 

13. Kontakt na společnost TOUS 

Pokud máte jakékoli otázky nebo stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás:

(i) e-mailem zaslaným na adresu dataprotection@tous.com,

(ii) pomocí webového kontaktního formuláře,

(ii) poštou na adrese Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Spain),

(iv) prostřednictvím kontaktních údajů na referenta pro ochranu osobních údajů: dpo@tous.com.