OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky pro zásilkový prodej

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Níže uvedený text představuje podmínky zásilkového prodeje internetového obchodu Tous Polsko. Podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a kupujúcch zboží cestou zásilkového prodeje (Zákazníci).
 2. zásilkový prodej vykonává: Oriens Bijou Sp. z o.o z se sídlem v Katovicích, na adrese: ul. Gen. Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, zapsaná do Obchodního rejstříku s číslem KRS: 0000258688 (okresní soud Katowice - Wschód w Katowicach), DIČ: 635-000-06-76 a IČ: 271153759, dále Prodávající.
 3. Všechny informace ohledně zásilkového prodeje a vyřizování věcí souvisejících s touto službou lze získat na e-mailové adrese:

tous@touscesko.cz,  a tel. č. +420 228 881 177 (náklady na volání podle sazebníku operátora) od pondělí do pátku 9.00 - 17.00 hod.

 

 • 2. OBECNÉ
 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit sortiment a ceny zboží, které se nacházejí v nabídce zásilkového prodeje jakož i provádět a odvolávat všechny druhy propagačních aktivit a výprodej. Závazná je cena zadaná Prodávajícím k okamžiku podání objednávky Zákazníkem.
 2. Všechny ceny uvedené v Kč a zahrnují DPH.
 3. Všechny akce, které zahrnují zásilkovou prodej nespojují se s žádnými jinými akcemi uplatňovanými Prodávajícím. Zákazník mohou využít pouze jednu akci, pokud podmínky akce výrazně nepředpokládají možnost souhrnného využívání několika akcí. Akcí se rozumí všechny výhodnější než standardní prodejní podmínky.
 4. Klenotnické výrobky mají specifické vlastnosti, které je třeba zohlednit při provedení nákupu, seznámení se s popisem výrobku:
 5. a) každý z zboží je neopakovatelný a minimálně se odlišuje od jiných exemplářů, co se týče i jednotlivých prvků zboží (drahokamy) a jejich rozměrů,
 6. b) výrobky jsou většinou malé, a jejich obrazy uvedené na webových stránkách mají informační povahu (neodráží jejich skutečnou velikost).
 7. Zákazník bere na vědomí, že obdržený zboží se může lišit od zboží představovaného na snímcích na stránkách http://touscesko.cz v důsledku různých nastavení obrazovky a nevyhrazuje si z tohoto titulu žádná práva, což nevylučuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §5 Podmínek.

 

 • 3. PODÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK, NEDOSTUPNOST ZBOŽÍ

 

 1. Objednávky lze podávat celodenně přidáním zboží / zboží do košíku a přejetím postupu nákupu v internetovém obchodě dostupném na adrese

http: //touscesko.cz

 1. Zákazník, který podává objednávku pro výrobek v internetovém obchodě Tous Cesko je povinen uvést pravdivé údaje.
 2. Zákazník objednávajícího předkládá nabídku nákupu určitého zboží za podmínek uvedených v popisu výrobku se zohledněním ustanovení těchto podmínek; nabídka je závazná pro Zákazníka po dobu 7 dní.
 3. Prodávající potvrzuje Zákazníkovi přijetí objednávky k realizaci odesláním informace na zadanou e-mailovou adresu.
 4. Ke každé realizované objednávce se připojuje paragon nebo fakturu s DPH (po označení zákazníkům vhodného políčka při podávání objednávky a zadání správného DIČ).
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky pokud nesplnil Zákazník požadavky těchto Podmínek nebo v minulosti Zákazník opakovaně podával objednávky, které nebyly provedeny v důsledku zavinění Zákazníka.
 6. Pokud Prodávající nebude moci dodat zboží z tohoto důvodu, že nebude toto zboží dostupný (nebo bude dostupné zboží poškozeno), oznámí toto bez odkladu, ale nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy, Zákazníkovi. V okamžiku oznámení Zákazníkovi nedostupnosti zboží se uzavřená smlouva končí.

 

 • 4. DODACÍ LHŮTA, PLATBA A ZÁSILKA.
 1. Zboží nakoupené prostřednictvím zásilkového prodají mohou se dodávat výhradně na území Česká republika.
 2. Dodací lhůtu tvoří termín kompletace objednávky a termín dodání zboží kurýrem. Termín kompletace objednávky je 1 pracovní den (pokud Kupující zvolil jiný způsob platby než na dobírku, výše uvedenou lhůtu se počítá ode dne obdržení Prodávajícím platby nebo potvrzení o zaplacení od subjektu, který obsluhuje platby on-line), termín dodání zboží kurýrem je k 2 pracovním dnem. V průběhu svátků, výprodeje nebo jiných obdobích intenzivnějšího prodeje, může souhrnná doba kompletace a dodání zboží prodloužit k 7 pracovním dnem.

Za pracovní dny se považuje dny jiné než sobot a zákonné dny pracovního volna.

 1. Zásilku se doručuje prostřednictvím kurýra určeného Prodávajícím na zadanou Kupujícím adresu;
 2. Platba za nakoupené zboží lze provést:
 3. a) na dobírku, čili hotovostí k rukám kurýra (opce dostupná pouze při zásilce kurýrem),
 4. b) převodem na bankovní účet,
 5. c) platební kartou.
 6. Prodávající není zodpovědný za zajištění možnosti dohodnout s kurýrem konkrétní hodinu ani není odpovědný za prodlouženou dodací lhůtu, za kterou je zodpovědný kurýr.
 7. V okamžiku stahování zásilky je Zákazník povinen zkontrolovat za přítomnosti kurýra, či vnější obal (karton) není poškozen (tj. Zda nemá díry nebo zda není otevřen / nedokládá zavřený). Pokud takové poškození se vyskytuje, je Zákazník povinen otevřít balík a (v případě poškození zboží, který se nachází uvnitř nebo nesouladu obsahu balíku s podanou objednávkou) vyhotovit za přítomnosti kurýra předávací protokol (s popisem poškození / neshod).
 8. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Zákazníka s okamžikem potvrzení převzetí zásilky.

 

 • 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKŮM
 1. V souladu se Zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sb. Pol. 827) Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku má právo odstúppiť od smlouvy a vrátit zboží bez uvedení důvodu; v případě odstoupení od smlouvy, se tato smlouva považuje za neuzavřenou, a pokud k odstoupení došlo před přijetím nabídky Prodávajícím - nabídka pozbývá platnosti.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy zaniká po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy Zákazník nabyl věc, nebo kdy třetí osoba, která není dopravcem, a kterou Zákazník pověřil, nabyla věc, av případě smlouvy, která zavazuje k převodu vlastnictví mnoha věcí, které jsou dodávány zvlášť, ode dne kdy Zákazník nabyl poslední věc nebo v němž třetí osoba, která není dopravcem, a kterou Zákazník pověřil, nabyla poslední věc.
 3. Pro zachování termínu na odstoupení stačí odeslat prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím této lhůty elektronicky nebo poštou.
 4. Zákazník může využít vzor na odstoupení od kupní smlouvy dostupné ZDE.
 5. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze odeslat elektronicky na adresu TOUS@TOUSCESKO.CZ.
 6. Zákazník, který odstupuje od smlouvy by měl okamžitě, ve lhůtě ne delší než 14 dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, odesílající na adresu uvedenou na formuláři vrácení.
 7. Zákazník je odpovědný za snížení hodnoty věci v důsledku jejího užívání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, charakteristik a funkčnosti věci. Při hodnocení využívání Zákazníkům věci způsobem, který je nad rámec nutný pro zjištění její povahy, vlastností a fungování, Prodávající brát v úvahu zejména skutečnost odstranění Zákazníkům štítku obsahujícího upozornění o možnosti vzniku odpovědnosti za škodu v případě jeho odstranění.
 8. Prodávající provádí vrácení ceny zaplacené za zboží nakoupené na základě smlouvy, od které odstoupil Zákazník a nákladů odeslání zboží k Zákazníkovi (pokud byly uhrazeny), ve lhůtě 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Prodávající provádí toto vrácení až po obdržení vracených zboží a posouzení, zda byl vrácen ve stavu, který nezpůsobuje zmenšení jeho hodnoty se zohledněním ustanovení odst. 7 - pokud došlo k takové situaci, Prodávající odečte z částky vrácených prostředků částku, která odpovídá snížení hodnoty vracených výrobku ve vztahu k jeho počáteční hodnotě.
 9. Zákazník je zodpovědný za poškození zboží, které vznikne v důsledku přepravy vykonávané na příkaz Zákazníka.

 

 • 6. REKLAMACE
 1. Reklamace související s realizací objednávky je třeba podávat elektronicky na adresu: TOUS@TOUSCESKO.CZ.
 2. Prodávající je povinen dodat Zákazníky zboží bez vad.
 3. Z titulu nákupu zboží cestou zásilkového prodeje Zákazníkovi příslušejí práva z titulu zákonné záruky za fyzické vady určené v občanském zákoníku.
 4. Výhradně na prodávané hodinky je poskytovaná společností TOUS WATCHES S.L., avd. Diagonal, 463 bis 1a planta - 08036 Barcelona
 5. Reklamace výrobků by měly hlásit na adresu: TOUS@TOUSCESKO.CZ
 6. Reklamační zásilka by měla obsahovat: doklad o nákupu, záruční list, pokud byla pro výrobek poskytnuta záruka i doplněn reklamační formulář dotupný ZDE.
 7. Prodávající přezkoumá podávané reklamace ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich obdržení. Rozdíly ve vzhledu zboží vyplývající z nastavení počítačového vybavení zákazníka (např. Barva, velikosti nebo proporce

zboží) nepředstavují základ pro reklamaci nakoupeného zboží.

 

 • 7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
 1. Informační povinnost je předmětem samostatného dokumentu, který lze nalézt ZDE.

 

 • 8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Obsah Podmínek bude přístupná pro všechny Zákazníky na webových stránkách http://touscesko.cz.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Veškeré změny těchto Podmínek budou platné ke dni jejich oznámení na webových stránkách http://touscesko.cz, přičemž změna se nevztahuje na objednávky podané před změnou Podmínek, které jsou realizovány podle dosavadních podmínek pokud zákazník nepožádá o uplatnění pro jeho objednávku změněných Podmínek.
 3. Ve věcech, na které se nevztahují ustanovení těchto Podmínek platí příslušné předpisy polského práva, zejména předpisy občanského zákoníku.
 4. Podmínky v této verzi nabývají účinnosti dne 21.11.2018 a jsou platné pro objednávky počínaje od tohoto dne.
 5. Jurisdikce a platné právo

Společnost bude stíhat všechny neshody s těmito podmínkami, jakož i všechny případy nevhodného používání webových stránek, využívaje všechny občanské i trestní nároky, které mohou zopovedať a existovat v právu.

Evropská komise zajišťuje spotřebitelům platformu pro řešení internetových nároků týkajících se nakupování, které lze nalézt na níže uvedeném odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/