PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

Nahrávám...

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A NÁKUPNÍ PODMÍNKY 


Tyto Podmínky používání a nákupní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky upravující používání těchto webových stránek (https://touscesko.cz/) a nákup produktů na nich uvedených.

Tyto Podmínky si pozorně přečtěte spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookies, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Tyto Podmínky mohou být upravovány, takže je vaší povinností je pravidelně číst, abyste znali podmínky platné v době nákupu. Máte-li nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle 900 777 900 nebo nám pošlete e-mail na adresu ayuda@tous.com.

 

 1. ÚVOD

We inform you that TOUS POLAND Sp. z.o.o. is the company responsible for centralizing the sale of TOUS products. Thus, these Terms of Use and Purchasing Conditions are applicable to the relationship between TOUS POLAND Sp. z.o.o. (hereinafter, "TOUS" or the "Company") and you (hereinafter, the "Client"), regarding all transactions you make on the website https://touscesko.cz/ (hereinafter, “Online Store”).

TOUS POLAND Sp. z.o.o., is a commercial entity whose nationality is Polish, domiciled at Emilii Plater Street, 53, 00-113 Warsaw, Republic of Poland, registered in the Register of Entrepreneurs of the KRS (National Court Register) with number 0000839220, NIP: 5252822371 and Statistical number (REGON) 386003485.

 


 1. ÚDAJE A ZÁVAZEK KLIENTA

S informacemi a osobními údaji, které nám klient poskytne, bude nakládáno v souladu s ustanoveními Všeobecných zásad ochrany osobních údajů skupiny TOUS Group, jakož i podle specifických zásad ochrany osobních údajů jednotlivých webových formulářů.

Používáním těchto webových stránek klient souhlasí se zpracováním svých údajů a prohlašuje, že jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Klient proto souhlasí, že:

 1. Tyto webové stránky použije pouze ke vznesení legálně platných dotazů nebo uskutečnění objednávek.
 2. Nebude provádět žádné falešné či podvodné objednávky. V případě, že společnost TOUS získá důkaz o nepravdivosti údajů nebo podvodu, je oprávněna objednávku zrušit a informovat příslušné orgány. Společnost TOUS rovněž nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody anebo výdaje, které z toho mohou vyplynout.
 • Poskytne společnosti TOUS svou e-mailovou adresu, poštovní adresu anebo jiné kontaktní údaje, které budou pravdivé a přesné. Dále také souhlasí s tím, že společnost TOUS může v případě potřeby tyto informace použít k tomu, aby se s ním spojila.
 1. Tuto webovou stránku nebude zneužívat záměrným zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jakéhokoliv jiného programu nebo materiálu, který může způsobit technologickou škodu či újmu. Klient se nesmí snažit o neoprávněný přístup k těmto webovým stránkám, k serveru, na kterém jsou tyto stránky hostovány, ani k jakémukoliv jinému serveru, počítači nebo databázi souvisejícími s našimi webovými stránkami. Nedodržení tohoto ustanovení může být dle platných předpisů považováno za spáchání přestupku.

Klient prohlašuje, že je starší 18 (osmnácti) let a že je právně způsobilý k uzavírání smluv. V této souvislosti může společnost TOUS jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný, ověřit splnění výše uvedeného požadavku.

 

 1. DOSTUPNOST SLUŽEB A PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI TOUS

Produkty nabízené na těchto webových stránkách jsou dostupné pouze na území České republiky. V případě, že si zákazník vyžádá jejich přepravu mimo výše uvedené území, vyhrazuje si společnost TOUS právo nepřijmout anebo zrušit jeho objednávku.

Všechny objednávky produktů TOUS podléhají momentální dostupnosti. V případě potíží s dodáním anebo nedostatečných zásob bude společnost TOUS klienta informovat e-mailem, a pokud již uhradil nějakou částku, vrátí mu ji.

 

 1. OBJEDNÁVKY

Jak se provádějí objednávky?

Při objednávání zboží musí klient dodržet postup pro provádění online nákupu a kliknout na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Následně klient obdrží do 24 hodin od uskutečnění objednávky e-mail s potvrzením jejího přijetí („Potvrzení objednávky“). Klient bude také informován e-mailem o odeslání objednávky („Potvrzení o odeslání“). Stejně tak si klient může zkontrolovat stav své objednávky kliknutím na „Můj účet“ nebo kontaktováním Služeb zákazníkům.

Pokud se klient při zadávání svých údajů dopustí chyby, může je upravit v části „Můj účet“. Opravené údaje budou použity pro budoucí nákupy. Pokud se chyba týká probíhající objednávky, měl by klient kontaktovat Služby zákazníkům.

Jak probíhá doprava a dodání zboží?

Při provádění platby společnost TOUS klienta vyzve, aby si vybral způsob dopravy pro doručení jeho objednávky. Náklady na dopravu se budou lišit v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, který bude automaticky zpracován během platebního procesu ještě před dokončením objednávky.

Objednávky a potvrzení plateb obdržené po poledni (12:00 místního času) budou zpracovány až následující pracovní den. [1]

Dodací lhůta objednávky je 3 až 6 celých pracovních dnů ode dne uskutečnění objednávky a uhrazení její ceny. Pokud dojde k okolnostem vyplývajícím z personalizace produktů nebo k nepředvídaným nebo mimořádným okolnostem, společnost TOUS bude klienta informovat o tom, že se dodací lhůta může změnit.

Pro účely těchto Podmínek se „dodáním“ nebo „doručením“ objednávky rozumí to, že klient nebo jím určená třetí strana získali hmotné vlastnictví produktů, které stvrdí podpisem potvrzení objednávky na dohodnuté dodací adrese.

Je možné zkontrolovat stav objednávky a historii objednávek?

Pokud má klient svůj vlastní účet na webu https://touscesko.cz/, může své objednávky sledovat v části „Můj účet“ kliknutím na „Zobrazit moji objednávku“. Klient zde najde historii svých objednávek i jejich stav.

V případě, že klient není zaregistrován a nemá přístup do části „Můj účet“, může se pro zjištění stavu své objednávky obrátit přímo na Služby zákazníkům společnosti TOUS.

Může společnost TOUS zrušit objednávku?

Společnost TOUS si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku (i když již byla přijata), aniž by nesla odpovědnost za jakékoliv škody a/nebo výdaje, v následujících případech:

 1. Pokud v internetovém obchodě došlo k neúmyslné chybě; například v souvislosti s platbou nebo uvedenými zásobami.
 2. Má-li důvod se domnívat, že je klient nezletilý nebo že použitá kreditní karta nesplňuje požadavky popsané v těchto Podmínkách.
 • Pokud jsou platební údaje poskytnuté klientem nesprávné nebo neověřitelné.
 1. Pokud se dodací adresa uvedená klientem nachází mimo specifikované území nebo objednávku není možné na tuto adresu doručit.

Pokud nastane některý z těchto případů, společnost TOUS vás upozorní e-mailem, abyste tento problém vyřešili před učiněním jakýchkoliv dalších kroků.

 

 1. NESROVNALOST PRODUKTŮ

Po přijetí objednávky klientovi doporučujeme, aby si zkontroloval její stav, a pokud zjistí jakoukoliv závadu nebo nesrovnalost, aby se rozhodl, zda (i) produkt vrátí, načež mu společnost TOUS vrátí odpovídající kupní cenu spolu s případnými náklady na dopravu, nebo (ii) si produkt nechá vyměnit za nový v dobrém stavu, a to bez dalších poplatků.

 

 1. ZÁSADY VÝMĚNY A/NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 2. Výměna a vrácení

Pokud klient není s produktem zakoupeným na stránkách https://touscesko.cz/ z jakéhokoliv důvodu spokojen, má na jeho vrácení 30 (třicet) kalendářních dnů od data zakoupení.

Společnost TOUS vrátí klientovi uhrazenou cenu v plné výši s použitím stejné platební metody, kterou klient použil k uskutečnění dané transakce. Peníze budou klientovi vráceny do 14 kalendářních dnů od přijetí zboží skladem společnosti TOUS. Náklady na dopravu a vrácení zboží se neproplácejí. Náklady na dopravu budou proplaceny pouze v případě, že společnost TOUS dodala omylem jiný produkt nebo produkt s vadou.

Vracené zboží je potřeba zaslat do střediska společnosti TOUS pro vracení zboží na následující adresu:

Reception Arvato DC4

Kopytów 44D

05-870 Błonie

Returns TOUS

Poland

Vrácení peněz bude provedeno na odpovědnost klienta, který musí přiložit doklad o koupi a odpovídající certifikát pravosti. Produkt musí být v perfektním stavu a v původním obalu. U parfumerických produktů nesmí být otevřen obal.

Čas potřebný k připsání vkladu na účet klienta závisí na jeho bance.

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Klient má právo odstoupit od této smlouvy do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů bez nutnosti podání jakéhokoliv odůvodnění.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nezbytné, aby klient informoval společnost TOUS o svém rozhodnutí, a to jednoznačným prohlášením s využitím některé z následujících možností:

 • Pošta

Klient může použít následující text, ale jeho použití není povinné:

To the attention of:

Reception Arvato DC4

Kopytów 44D

05-870 Błonie

Returns TOUS

Poland

 E-mail: info.cz@tous.com

Já, _________________________, s trvalým pobytem na adrese _________________ vás tímto informuji, že odstupuji od naší kupní smlouvy týkající se následujícího zboží (referenční čísla zakoupených položek) ________________________ obsaženého v objednávce číslo ____________________ uskutečněné dne _____________________ a přijaté dne ____________________.

 Datum:

 

Podpis (pouze u papírové formy):

 

 • E-mailová adresa

Klient může použít formulář uvedený v předchozí části a odeslat jej na následující e-mailovou adresu: info.cz@tous.com. 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy společnost TOUS vrátí klientovi veškeré platby přijaté po uskutečnění nákupu, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že si klient vybere jiný než nejlevnější nabízený způsob doručení), bez jakéhokoliv zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy nás klient informuje o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Společnost TOUS následně vrátí klientovi uhrazenou částku s použitím stejné platební metody, jakou klient použil k uskutečnění transakce.

Společnost TOUS může počkat s vrácením platby do té doby, než obdrží vracené produkty nebo jí bude předložen důkaz o jejich vrácení.

Klient je povinen zboží vrátit nebo doručit přímo bez zbytečných odkladů a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy společnost informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Vracené zboží je potřeba zaslat do našeho střediska pro vracení zboží na následující adresu:

Reception Arvato DC4

Kopytów 44D

05-870 Błonie

Returns TOUS

Poland

Vrácení bude provedeno na odpovědnost a náklady kupujícího, který musí přiložit doklad o koupi a odpovídající certifikát pravosti. Zboží musí být v perfektním stavu a v původním obalu. U parfumerických produktů nesmí být otevřen obal.

Pokud uplatníte právo na odstoupení od smlouvy, ponesete odpovědnost za jakékoliv snížení hodnoty produktů způsobené manipulací s nimi, kromě té, která je nezbytná k prokázání jejich povahy, vlastností nebo fungování.

Další informace o podmínkách vrácení zboží naleznete pod „Nápovědou“ v části „Vrácení zboží“.

 

 1. Nakupování neregistrovaného hosta

Na webu společnosti TOUS je také možné provádět objednávky přes funkci nákup hosta. Při tomto způsobu nákupu bude klient požádán pouze o údaje nezbytné ke zpracování objednávky.

Po dokončení nákupu bude klientovi nabídnuta možnost registrace nebo může pokračovat jako neregistrovaný uživatel.

 

 1. CENY A DAŇ

Ceny produktů, které se zobrazují na webových stránkách, jsou ceny platné v době nákupu. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Jejich změny však nebudou mít vliv na již přijaté objednávky.

Všechny ceny produktů, náklady na dopravu a další služby zahrnují DPH. Náklady na dopravu se připočítávají k objednávce. Společnost TOUS vás bude vždy informovat o celkové ceně, včetně všech daní a dalších nákladů, jako jsou poplatky a možné náklady na doručení.

Klient výslovně povoluje společnosti TOUS, aby mu vystavila elektronickou fakturu. Zároveň však může společnosti kdykoliv sdělit, že si přeje obdržet fakturu v papírové podobě. V takovém případě mu vystavíme a zašleme papírovou fakturu.

 

 1. ZPŮSOBY PLATBY

Společnost TOUS přijímá následující způsoby platby:

 • GoPay
 • PayU
 • dobírka

Pokud se pokusíte zaplatit jiným způsobem, společnost TOUS neponese odpovědnost za ztrátu vaší platby ani za jakoukoliv jinou škodu způsobenou tímto krokem.

Platba je přijímána pouze v českých korunách (CZK).

Společnost TOUS se zavázala chránit osobní údaje svých klientů, a proto bude kódovat údaje o jejich kreditních kartách. Při nákupu bude navíc vyžadovat identifikační číslo (CVV) klientovy kreditní karty. CVV je trojmístný nebo čtyřmístný bezpečnostní kód, který šifruje informace zaznamenané na kartě. Tento bezpečnostní prvek chrání klienta před podvody. CVV kódy se do našich systémů neukládají, takže je klienti musí zadat při každém nákupu na webu https://touscesko.cz/.

Jakmile dojde k ověření klientova požadavku na nákup a jeho údajů a zakoupené produkty opustí sklad společnosti TOUS, klientův účet bude zatížen částkou odpovídající ceně objednávky.

Jakmile klient klikne na možnost „AUTORIZOVAT PLATBU“, potvrdí, že daná kreditní karta je skutečně jeho nebo že je jejím legitimním držitelem. Kreditní karty podléhají kontrolám a autorizacím vydávajícího subjektu, ale pokud tento subjekt neautorizuje platbu, společnost TOUS neponese odpovědnost za žádné zpoždění nebo nedodání zboží a nesmí s klientem uzavřít žádnou smlouvu.

 

 1. UPOZORNĚNÍ NA PADĚLKY

Produkty TOUS jsou dostupné výhradně na webových stránkách společnosti TOUS (www.tous.com), v obchodech TOUS a na oficiálních prodejních místech distributorů. Kupující by si měli dávat pozor na produkty nabízené neautorizovanými prodejními kanály. Aby se předešlo nedorozumění, při nákupu v jakémkoli autorizovaném zařízení obdrží klient certifikát pravosti, který potvrzuje legitimitu produktu a jeho platnost s ohledem na jakoukoliv výrobní vadu.

Od svého založení v roce 1920 se společnost TOUS snaží zaručovat vysoké standardy kvality všech svých produktů. Všechny produkty společnosti TOUS mají pečeť drahých kovů: 18kt zlato (750/000) a mincovní stříbro (925/000).

 

 1. SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

V případě jakýchkoliv reklamací nebo dotazů můžete kontaktovat společnost TOUS s využitím odpovídající části webu nebo následujících komunikačních prostředků:

Telefon: 2 288 81 177

E-mail: info.cz@tous.com 

 

 1. ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI

Společnost TOUS zaručuje kvalitu služeb sjednaných přes internetový obchod.

Jsou zaručena všechna práva, která platné zákony připisují spotřebitelům a uživatelům.

Nedodržení kterékoliv z těchto Podmínek může mít za následek vrácení produktů nebo zrušení služeb zakoupených klientem. 

 

 1. ZÁRUKY

Společnost TOUS odpovídá klientovi po dobu dvou let za zboží dodané v rozporu s kupní smlouvou, jak stanovují současné předpisy. Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené použitím nebo nesprávným použitím, jakož ani na jakákoliv ustanovení vyloučená platnými právními předpisy.

Pro zákazníky, kteří budou v době nákupu členy programu My Tous, bude zákonná dvouletá záruční doba prodloužena o další rok jako komerční záruka. Tím se záruční doba prodlouží celkem na tři roky, počítáno od data nákupu.

 

 1. ODPOVĚDNOST A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, odpovědnost společnosti TOUS ve vztahu k jakémukoliv produktu zakoupenému na webových stránkách je přísně omezena na nákupní cenu tohoto produktu.

Všechny popisy, fotografie produktů, informace a materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez výslovných nebo předpokládaných záruk, s výjimkou záruk stanovených zákonem. Některé produkty se mohou zdát trochu větší nebo menší ve srovnání s jejich skutečnou velikostí, což je způsobeno konfigurací obrazovky a fotografickou technikou. Jiné položky mohou být záměrně zobrazeny ve velikosti větší, než je jejich skutečná velikost, aby byly jasně vidět jejich detaily; nebo naopak v menší velikosti, aby se zobrazily celé. Pokud klient uzavře v tomto smyslu smlouvu jako spotřebitel a uživatel, je společnost TOUS povinna dodat mu zboží, které je v souladu s uzavřenou smlouvou, přičemž klientovi odpovídá za případné rozpory s kupní smlouvou, které se objeví při dodání produktu. Také barevné odstíny na fotografiích produktů v internetovém obchodě mohou být změněny rozlišením vašeho monitoru, a mohou se tedy lišit od skutečných barev.

Produkty, které prodáváme, se mohou v závislosti na vlastnostech přírodních materiálů použitých při jejich výrobě lišit. Tyto vlastnosti, jako jsou mimo jiné změny barev, velikostí či textur, se nepovažují za vadu či chybu.

Společnost TOUS neodpovídá za žádné škody nebo ztráty způsobené útokem DoS, viry nebo jiným programem nebo materiálem, který je technologicky škodlivý nebo poškozující a který může ovlivnit počítač, počítačové vybavení, data nebo materiály klienta v důsledku používání této webové stránky nebo stahování jejího obsahu nebo případně z přesměrovaných adres.

 

 1. VYŠŠÍ MOC

Společnost TOUS neodpovídá za žádné porušení smlouvy nebo zpoždění při plnění kteréhokoliv z přijatých závazků, pokud nastanou v důsledku událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu („příčina vyšší moci“).

Příčiny vyšší moci zahrnují veškeré počínání, události, nedostatečné provádění, opomenutí konat nebo nehody, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, jako jsou mimo jiné následující:

 1. Stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce.
 2. Občanské nepokoje, vzpoura, invaze, teroristická hrozba nebo útok, válka (i nevyhlášená) nebo hrozba války nebo přípravy na válku.
 3. Požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, epidemie nebo jakákoliv jiná přírodní katastrofa.
 4. Nemožnost používat vlaky, lodě, letadla, motorovou dopravu nebo jiné dopravní prostředky, ať již veřejné nebo soukromé.
 5. Nemožnost používat veřejné nebo soukromé telekomunikační systémy.
 6. Zákony, výnosy, právní předpisy, nařízení nebo omezení jakékoliv vlády nebo veřejné moci.

Je třeba poznamenat, že závazky budou pozastaveny pouze po dobu trvání „příčiny vyšší moci“, a společnosti TOUS se prodlouží lhůta na splnění jejích povinností pouze o dobu odpovídající době trvání „příčiny vyšší moci“. Společnost TOUS použije všechny přiměřené prostředky k ukončení „příčiny vyšší moci“ nebo k nalezení řešení, které jí umožní splnit její závazky navzdory dané „příčině vyšší moci“.

 

 1. PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá autorská práva, registrované ochranné známky a jiná práva průmyslového a duševního vlastnictví týkající se veškerého obsahu webových stránek náležejí společnosti TOUS nebo těm, kteří společnosti TOUS udělili licenci k jejich používání.

 

 1. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ

Platné předpisy vyžadují, aby část informací nebo sdělení zasílaných společností TOUS byla písemná. Klient používáním této webové stránky souhlasí s tím, že většina této komunikace se společností TOUS proběhne v elektronické podobě.

Společnost TOUS tedy bude kontaktovat klienta e-mailem nebo zveřejněním oznámení na webové stránce. Pro smluvní účely klient souhlasí s používáním elektronického způsobu komunikace a uznává dodržování právních požadavků písemné komunikace.

 

 1. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

Smlouva je závazná jak pro klienta, tak i pro společnost TOUS, jakož i pro jejich příslušné nástupce, zmocněnce a postoupení. Klient nesmí převádět, postupovat, zatěžovat ani jiným způsobem převádět smlouvu či jakákoliv práva nebo povinnosti z ní plynoucí, aniž by získal předchozí písemný souhlas společnosti TOUS.

Smlouvu či jakákoliv práva nebo povinnosti z ní plynoucí můžeme převádět, postupovat, zatěžovat nebo jinak převádět a stejně tak můžeme uzavírat subdodavatelské smlouvy kdykoliv v průběhu trvání smlouvy, aniž by to jakkoliv ovlivnilo práva klienta.

 

 1. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Absence požadavku ze strany společnosti TOUS týkajícího se přísného dodržování jakýchkoliv závazků převzatých klientem na základě smlouvy nebo těchto Podmínek, nebo nedostatečné uplatňování práv nebo úkonů ze strany společnosti TOUS, které mohou odpovídat této smlouvě nebo těmto Podmínkám, neznamenají zřeknutí se práv nebo omezení ve vztahu k těmto právům nebo úkonům ani neosvobozují klienta od plnění těchto povinností.

Žádné zřeknutí se konkrétního práva nebo úkonu ze strany společnosti TOUS nepředstavuje zřeknutí se jakýchkoliv jiných práv nebo úkonů vyplývajících ze smlouvy nebo z Podmínek.

Žádné zřeknutí se kterékoliv z těchto Podmínek, práv nebo úkonů vyplývajících ze smlouvy ze strany společnosti TOUS nenabývá účinnosti, dokud není výslovně stanoveno, že se jedná o zřeknutí se práv, a nedojde k formalizaci této skutečnosti a jejímu písemnému oznámení klientovi v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

 

 1. ÚPLNÁ DOHODA A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Tyto Podmínky a jakýkoliv dokument, který je v nich výslovně uveden, tvoří úplnou dohodu mezi klientem a společností TOUS ve vztahu k jejímu předmětu. Rovněž nahrazují jakoukoliv jinou smlouvu, dohodu nebo předchozí slib dohodnutý mezi klientem a společností TOUS, ať již ústně nebo písemně.

Klient i společnost TOUS potvrzují, že souhlasili s podepsáním smlouvy, aniž by se spoléhali na jakékoliv prohlášení nebo slib učiněné druhou stranou nebo na to, co bylo možné odvodit z jakéhokoliv prohlášení nebo písemného sdělení při předchozích jednáních vedených oběma stranami, s výjimkou prohlášení, která jsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách.

Klient ani společnost TOUS nemají právo podat žalobu proti jakémukoliv nepravdivému prohlášení učiněnému druhou stranou, ústně nebo písemně, před datem uzavření smlouvy (pokud takovéto nepravdivé prohlášení nebylo učiněno podvodně), přičemž jediným případem, kdy druhá strana může žalobu podat, je porušení smlouvy v souladu s ustanoveními těchto Podmínek.

Pokud byly některá z těchto Podmínek nebo jakékoliv ustanovení smlouvy prohlášeny za neplatné konečným rozhodnutím vydaným příslušným orgánem, zbývající podmínky zůstávají v platnosti, aniž by byly tímto prohlášením o neplatnosti jakkoliv dotčeny.

 

 1. ÚPRAVY PODMÍNEK

Společnost TOUS si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv zrevidovat a upravit.

Zákazník se musí řídit zásadami a Podmínkami platnými v době používání těchto webových stránek nebo provádění objednávky.

 

 1. JAZYK, PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A JURISDIKCE

Smlouva mezi společností TOUS a klientem bude uzavřena v češtině.

Používání našich webových stránek a uzavírání smluv o nákupu produktů prostřednictvím těchto webových stránek se řídí španělskými právními předpisy.

Jakýkoliv spor, který vznikne v souvislosti s používáním našich webových stránek či uzavřenými smlouvami nebo se jich týká, podléhá nevýlučné jurisdikci soudů v místě klientova bydliště.

Evropská komise poskytuje spotřebitelům platformu pro řešení online reklamací týkajících se nákupů, kterou najdete pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/[1] Pracovní den je definován jako den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků vyznačených v kalendáři.